About us

Jeg heter Lill og bor i Re kommune sammen med min mann Trond . Vi er oppdretter av Tibetansk Terrier å har betingelsesløs kjærlighet for rasen!

Lotta var vår første TT som vi kjøpte fra Chilu's Kennel i 2008. Litomadas har også noen flinke assistenter Nita, Rita, Dina, og vårt barnebarn Thea . Vi ønsker å gi deg muligheten til å få så mye glede av din Tibetanske Terrier som vi har av våre jenter.


Vi vet også at det er et enormt ansvar å oppdrette hunder, dette gjør vi for kjærligheten til rasen fordi det betyr at vi aldri må kompromisse i vår rase. Ikke i den forstand at vi aldri gjør noe galt fordi vi kan neppe unngå det så lenge vi jobber med levende vesener. Men vi prøver vårt beste for å unngå feil, spesielt temperament, og helseproblemer. Vi gjør alt vi kan for å sette oss inn i våre hunders avl's bakgrunn slik at vi kan finne de beste avlshunder.


Du som valpekjøper vil kreve at valpen er positivt stimulert/sosialisert, og at du kan nyte det gode temperamentet på valpen. Det er oppdretterens ansvar - og glede! Det er du som valpekjøper som har ansvar å følge valpens positive oppdragelse, men vi vil hjelpe og gi deg råd der vi kan!


Vi stiller store krav til oss selv, men vi gjør det for våre valpekjøpere som VI kan velge - valpene kan ikke! Så for oss, sier det seg selv at du garanterer valpen en ansvarlig, god, sunn oppdragelse, og et godt hunde liv. Hvis av en eller annen grunn du ikke kan beholde hunden garanterer vi, og hjelper deg å finne et nytt hjem til den (el du kan levere hunden tilbake å vi vil prøve og finne et nytt hjem) uten ekstra kostnader for deg. Du må også sørge for at du informerer oss om evnt omplassering/ avlivning før dette skjer.


Våre valper selges med NKK's stamtavle, ID-merking, vaksinering, helseattest, og vi er glade for å imøtekomme andre ønsker valpekjøper kan ha i tillegg til dette . Så håper vi at du vil være en del av Team ​Litomada's sammen med de andre som elsker Tibetansk Terrier.


Som kjøper er du alltid velkommen til å ta kontakt her, personlig, via telefon eller e-mail om du vil fortelle om gledene eller sorger, be om råd eller "bare" snakke om eller vise hunden din. Vi er alltid glade for å høre fra våre " barn" og deres familier.


Ring mobil +4792019503

E-mail lillmsyvertsen@gmail.com

Litomada's Kennel

Lill Syvertsen

My name is Lill and I live in Re county together with my husband Trond. We are breeders of Tibetan terriers, and have an unconditional love for the breed!


Lotta was our first TT, bought from Chilu's Kennel in 2008. Litomadas also has some good assistants in Nita, Rita, Dina and our granddaughter Thea. We want to give you the opportunity to get as much pleasure from your TTs as we have from our girls.


We also know that it is an enormous responsibility to breed dogs; we do this for the love of the breed, because it means that we must never compromise in our breed. Not that we never make mistakes, because we can hardly avoid that as long as we are working with living creatures. But we try our best to avoid making mistakes, especially concerning temperament and health problems. We do everything we can to investigate our breeding dogs' background so that we can find the best breeding stock.


As a puppy buyer you will require the puppy to be positively stimulated / socialized, so that you can enjoy the puppy’s good temperament. It is the breeder's responsibility - and pleasure! It is your responsibility, as the puppy buyer, to continue the puppy's positive upbringing, but we will support you and give advice where we can!


We have high expectations for ourselves, but we do it for our puppy buyers that WE can choose – the puppies cannot! So for us, it goes without saying that you guarantee your puppy a responsible, good and healthy upbringing and a good dog life. If for some reason you cannot keep the dog we guarantee to help finding a new home for it (or you can return the dog, and we will try to find a new home) with no extra cost to you. You must also make sure that you inform us about any rehoming or euthanizing before this happens.


Our puppies are sold with NKK pedigree, ID marking, vaccination and health certificate, and we are happy to accommodate other requests buyers may have in addition to this. So we hope that you will become a part of Team Litomada's along with the others who love Tibetan Terriers.


As a puppy buyer you are always welcome to contact us, in person, by telephone or e-mail, if you would like to tell us about the joys or sorrows, ask for advice or "just" talk about or show your dog. We are always happy to hear from our "children" and their families.


Phone: +4792019503                           

E-mail: lillmsyvertsen@gmail.com


Litomada's Kennel


Lill Syvertsen